Koji to faktori utiču na prelazak sa konvencionalne na organsku poljoprivredu?

Svijet se danas suočava sa mnogim izazovima na globalnom nivou. Karakteriše ga izuzetno brz tehnološki napredak, promjene u političkim i ekonomskim odnosima, sve veće razlike u prihodima, klimatske promjene, a samim tim i opterećenja životne sredine i promjene prirodnog okruženja.

Sve to ima implikacije na polјoprivredu i seosku sredinu, odnos društva prema njima, te stanovišta o proizvodnji hrane, metode i tehnologije koje se koriste, te bezbjednost i kvalitet proizvedene hrane. Adekvatno stanište za lјude, bilјke i životinje, kvalitet prirodnih resursa (zemljišta, vode, vazduha i ekosistema) i sigurna hrana osnovni su uslov za život na planeti, navodi se u jednoj slovenačkoj studiji.

Polјoprivreda se suočava sa mnogim izazovima, kao i zahtjevima vezanim za prirodne resurse, proizvodne tehnologije i metode, bezbjednost hrane i kvalitet. Očekuje se da polјoprivreda bude produktivna, konkurentna i ekonomski atraktivna, otporna i ekološki održiva. Važno je da hrana bude zdrava i sigurna, te da je omogućeno neometano snabdijevanje i nadgledanje načina na koji se hrana proizvodi ili prerađuje, tako da etički aspekti proizvodnje hrane takođe postaju važni.

Organska polјoprivreda u velikoj mjeri ispunjava očekivanja i potrebe društva u pogledu zaštite životne sredine u proizvodnji hrane, koja se ogleda u proizvodnji kvalitetne, zdrave i sigurne hrane s visokom hranjivom vrijednosti, te održivog upravlјanja neobnovlјivim prirodnim resursima i uzgojem stoke. Najčešće, organske farme se bave mješovitom proizvodnjom koja kombinuje biljni uzgoj i stočarstvo. Ovo omogućava efikasno upravlјanje resursima, kruženje materija, biodiverzitet, zaštitu životne sredine i uzgoj životinja koji je usmjeren ka njihovoj dobrobiti.

Nekoliko studija u različitim zemlјama pokušalo je da utvrdi faktore koji određuju ili utiču na odluku polјoprivrednika o prelasku na organsku polјoprivredu. Posmatrajući uopšteno, faktori se mogu podijeliti na ekonomske i neekonomske, a većina studija koja je analizirala usvajanje ili prelazak na organsku polјoprivredu potvrdila je relevantnost obje vrste faktora.

Faktori koji utiču na odluku o prelasku sa konvencionalne na organsku polјoprivredu u pomenutim studijama
1.Osobine polјoprivrednika (starost, pol, obrazovanje, iskustva, preduzetnički duh itd.)
2.Struktura poljoprivrednog gazdinstva (veličina farme, lokacija, vrsta zemljišta, povolјni ili nepovolјni uslovi za polјoprivredu, raspoloživa mehanizacija itd.)
3.Upravlјanje gazdinstvom (iskorištenost resursa, obrezivanje usjeva, diverzifikacija usjeva, specijalizacija itd.)
4.Egzogeni faktori (tržišne cijene, veličina tržišta, raspoložive subvencije, pristup informacijama, dostupnost savjetnika, politike podrške itd.)
5.Stavovi, mišlјenja i sklonosti (o okruženju, životnom stilu, zdravlјu, riziku, prihvatanju unutar ruralne zajednice itd.)