Koji to faktori utiču na prelazak sa konvencionalne na organsku poljoprivredu?

Svijet se danas suočava sa mnogim izazovima na globalnom nivou. Karakteriše ga izuzetno brz tehnološki napredak, promjene u političkim i ekonomskim odnosima, sve veće razlike u prihodima, klimatske promjene, a samim tim i opterećenja životne sredine i promjene prirodnog okruženja.

Sve to ima implikacije na polјoprivredu i seosku sredinu, odnos društva prema njima, te stanovišta o proizvodnji hrane, metode i tehnologije koje se koriste, te bezbjednost i kvalitet proizvedene hrane. Adekvatno stanište za lјude, bilјke i životinje, kvalitet prirodnih resursa (zemljišta, vode, vazduha i ekosistema) i sigurna hrana osnovni su uslov za život na planeti, navodi se u jednoj slovenačkoj studiji.

Polјoprivreda se suočava sa mnogim izazovima, kao i zahtjevima vezanim za prirodne resurse, proizvodne tehnologije i metode, bezbjednost hrane i kvalitet. Očekuje se da polјoprivreda bude produktivna, konkurentna i ekonomski atraktivna, otporna i ekološki održiva. Važno je da hrana bude zdrava i sigurna, te da je omogućeno neometano snabdijevanje i nadgledanje načina na koji se hrana proizvodi ili prerađuje, tako da etički aspekti proizvodnje hrane takođe postaju važni.

Organska polјoprivreda u velikoj mjeri ispunjava očekivanja i potrebe društva u pogledu zaštite životne sredine u proizvodnji hrane, koja se ogleda u proizvodnji kvalitetne, zdrave i sigurne hrane s visokom hranjivom vrijednosti, te održivog upravlјanja neobnovlјivim prirodnim resursima i uzgojem stoke. Najčešće, organske farme se bave mješovitom proizvodnjom koja kombinuje biljni uzgoj i stočarstvo. Ovo omogućava efikasno upravlјanje resursima, kruženje materija, biodiverzitet, zaštitu životne sredine i uzgoj životinja koji je usmjeren ka njihovoj dobrobiti.

Nekoliko studija u različitim zemlјama pokušalo je da utvrdi faktore koji određuju ili utiču na odluku polјoprivrednika o prelasku na organsku polјoprivredu. Posmatrajući uopšteno, faktori se mogu podijeliti na ekonomske i neekonomske, a većina studija koja je analizirala usvajanje ili prelazak na organsku polјoprivredu potvrdila je relevantnost obje vrste faktora.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *