Sredstva za zaštitu bilja dozvoljena za primenu u organskoj poljoprivrednoj proizvodnji

Autorica teksta: doc.dr Dragana Šunjka

Zaštita bilja predstavlja jedan od najvećih izazova u organskoj poljoprivrednoj proizvodnji. Primarni izbor u suzbijanju štetnih organizama, bilo da se radi o bolestima, korovima ili štetočinama, moraju biti preventivne mere, kao što su pravilno postupanje sa biljnim ostacima i odgovarajuće mere higijene, gajenje otpornih sorti, zdrav reprodukcioni materijal, plodored, korisni organizmi, mešanje biljnih vrsta, formiranje zaštitnih pojaseva, odgovarajuće vreme setve, izbor parcele, i druge agrotehničke, mehaničke i biološke mere.

Sve navedeno primenjuje se u cilju održavanja nivoa štetnih organizama ispod praga ekonomske štetnosti, a tek ukoliko postoji opravdan razlog i neophodnost primenjuju se sredstva za zaštitu bilja, odnosno biopesticidi i/ili neki hemijski pesticidi. Biopesticidi su proizvodi za zaštitu bilja na bazi živih organizama i proizvodi koje sintetišu živi organizmi, a formulisani su i registrovani kao komercijalna sredstva za zaštitu bilja. Međutim, pored biopesticida, u organskoj poljoprivrednoj proizvodnji dozvoljena je primena i nekih hemijskih sredstava za zaštitu bilja.

Da bi se usevi i zasadi zaštitili na odgovarajući način, istovremeno poštujući stroge standarde organske proizvodnje, od presudnog je značaja pravilan izbor preparata i njihova primena. Stoga, u nastavku su dati, trenutno važeći, Spisak sredstava za zaštitu bilja u organskoj proizvodnji (Službeni glasnik Republike Srpske, 57/2015) i Lista odobrenih proizvoda i supstanci koje je dozvoljeno koristiti u organskom uzgoju kao sredstava za zaštitu bilja (Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine, 98/2018).

SPISAK SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA U ORGANSKOJ PROIZVODNJI

(Pravilnik o metodama organske biljne i stočarske proizvodnje i periodu konverzije – PRILOG 2; Službeni glasnik Republike Srpske, 57/2015)

1. Supstance biljnog i životinjskog porijekla
2. Mikroorganizmi koji se koriste u biološkoj kontroli štetočina i bolesti
3. Supstance koje proizvode mikroorganizmi
4. Supstance koje se koriste u klopkama i/ili raspršivačima
5. Preparati koji se raspršuju po površini između gajenih biljaka
6. Ostale supstance za tradicionalnu upotrebu u organskoj proizvodnji
7. Ostale supstance

LISTA ODOBRENIH PROIZVODA I SUPSTANCI KOJE JE DOZVOLJENO KORISTITI U ORGANSKOMUZGOJU KAO SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA

(Pravilnik za organsku biljnu i stočarsku proizvodnju – ANEKS II; Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine, 198/2018)

1. Proizvodi i supstance biljnog ili životinjskog porijekla
2. Mikroorganizmi ili supstance koje proizvode mikroorganizmi
3. Supstance koje nisu navedene pod tačkom i 2. ovog Aneksa