Zaštita šljive u organskoj proizvodnji

Suzbijanje bolesti i štetočina je najveći problem sa kojim se sreću proizvođači voća u organskoj proizvodnji, jer nije dozvoljena primjena sintetičkih hemijskih preparata koji se koriste u konvencionalnoj proizvodnji. Cilj zaštite biljaka u ovoj proizvodnji je održavanje nivoa štetnih organizama ispod praga ekonomske štetnosti.

U organskoj proizvodnji najviše se koriste preventivne mjere zaštite. Njihovi ciljevi su: obezbijediti voćkama što bolje uslove za razvoj da bi bile otpornije, spriječiti razvoj štetnih organizama i pomagati prirodne neprijatelje štetočina. Od preventivnih metoda najviše se koriste: pravilan izbor staništa, gajenje otpornih sorti, prostorna izolacija, optimalna agrotehnika, podrška prirodnih neprijatelja.

U organskoj proizvodnji voća treba raditi na podsticanju biodiverziteta u voćnjaku. Mjere koje mogu doprinijeti tome su: podsticanje naseljavanja ptica postavljanjem kućica, podsticanje razvoja predatora i parazita (ostavljanjem traka travnog pokrivača na ivicama voćnjaka), korišćenje korisnih biljnih vrsta i aleopatskih odnosa (npr. Dragoljub privlači lisne vaši, kadifica se seje sa zemljišnim zaraženim nematodama i sl.). Takođe, treba stalno pratiti pojavu korisnih i štetnih organizama pregledom voćaka ili postavljanjem klopki.

Ako preventivne metode ne daju zadovoljavajuće rezultate treba primijeniti direktne mjere zaštite. Koriste se sve mjere zaštite koje nisu štetne za životnu sredinu: neorganske materije, mamci i klopke, mehaničke i fizičke mjere zaštite i biološke mjere zaštite.

Ukoliko sve druge mjere nisu dovoljno efikasne kao krajnja mjera se koriste biopesticidi. To su najčešće ekstrakti određenih biljaaka koji imaju insekticidno ili repelentno dejstvo. Prednosti biopesticida u odnosu na hemijske su: niska toksičnost za sisare, minimalan štetni efekat na korisne insekte, brzo djelovanje i razgrdnja zbog čega imaju mali uticaj na životnu sredinu, visok stepen selektivnosti, kratka karenca i niska fitotoksičnost.

Insekticidi koji su dozvoljeni u organskoj proizvodnji baziraju se na primjeni biljnih ekstrakata, mikroorganizama kao i na preparatima čija je aktivna materija mineralno ili parafinsko ulje. Što se tiče fungicida, dozvoljena je primjena bakarnih i sumpornih preparata.

Izvor: domacinskakuca.rs (Ivana Obradović)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *